Archief - Duurzaam Kaag en Braassem

DUURZAAMHEIDSPLATFORM
KAAG EN BRAASSEM
Ga naar de inhoud

ArchiefVervolg Pagina 1: Duurzame energie, waarom is dat eigenlijk nodig?

Klimaatakkoord
Maar gelukkig is in het klimaatakkoord in Parijs (nov. 2015) wel duidelijk geworden dat er veel moet gebeuren. Bijna alle landen hebben dat ingezien en het akkoord inmiddels ondertekend.
Niet alleen Nederland maar alle landen in de wereld zullen zich in moeten spannen de CO2 uitstoot te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken.
De regering kan dit niet alleen, de gemeente, maar nog meer de burgers moeten hieraan werken.
Ook de gemeente Kaag en Braassem heeft stappen gezet met onder anderen het oprichten van het “Duurzaamheidplatform” bestaande uit vrijwilligers die duurzaamheid zo breed mogelijk willen uitdragen.
Het roer moet om:
In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in de komende jaren stap voor stap duurzamer moeten gaan leven, in belangrijke mate door ons energiegebruik te beperken maar hier zal het niet bij blijven. En om dit terug te brengen zal niet eenvoudig zijn, energieverbruik is een onderdeel van ons leven geworden. Het zal dus moeite kosten, maar met kleine en soms grote stappen is erg veel te bereiken. Het belangrijkste is om eerst goed inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik.
Electra, gas, water maar ook de autobrandstof.
U kunt thuis heel simpel beginnen met het noteren van de meterstanden, bij voorbeeld op de eerste van de maand. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in uw eigen energieverbruik.
Download het formulier https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ec9cc4d1f8&view=att&th=15816c14e32e2830&attid=0.1.1&disp=inline&safe=1&zw Realiseer u dat de moderne apparaten dikwijls veel minder energie verbruiken dan oudere apparatuur. Een goed voorbeeld is de koelkast en vrieskast. Het loont al snel om die te vervangen voor nieuw.
Voor CV ketels/ installaties geld hetzelfde, moderne ketels gebruiken veel minder energie dan oudere. Bij verlichting is de te behalen winst nog groter, door van een gloeilamp om te schakelen naar LED verlichting zijn de energiekosten enorm omlaag te halen, een LED lamp gebruikt maar ca 10% van een vergelijkbare gloeilamp. En laat u niets wijs maken, een halogeenlamp, zoals er heel veel in plafondspotjes worden gebruikt, is een echte energiezuiper! Weg er mee, er zijn hele mooie vervangers die slecht ca 10% verbruiken van hun voorgangers.
En LED lampen zijn zuiniger dan spaarlampen en gaan ook nog langer mee.
Door het verbruik te inventariseren kunt u uw eigen energieverbruik omlaag brengen en dat is direct winst in de portemonnee.
Belangrijk te weten is dat elektrische energie 3 keer duurder is dan gas energie, besparen op de elektra is heel erg voordelig voor de portemonnee en natuurlijk ook voor het milieu, uiteindelijk wordt veel elektra met een complexe installatie uit gas opgewekt.

Zonnepanelen:
Waarom niet een groot aantal zonnepanelen op het dak?
Zonnepanelen zij een uitstekende manier om elektra op te wekken maar alles wat u niet meer gebruikt aan elektriciteit hoeft u ook niet op te wekken En een halvering van uw elektriciteitsgebruik is goed haalbaar, met wat moeite soms meer.
Zonnepanelen zijn tegenwoordig zo laag in prijs dat een terugverdientijd van < 8 jaar kan worden bereikt. Dus heeft u een dak wat min of meer gunstig ligt, leg dan uw “geld” op dak, het brengt meer op dan bij de bank.
Windmolens:
Windmolens zijn ook prima om energie op te wekken, maar de praktijk van de laatste jaren is dat slechts de grote windmolens voldoende rendement maken om commercieel interessant te zijn.
Een windmolen in uw achtertuin (of een hoekje van de gemeente) is daarom geen goede oplossing.
De provincie Zuid-Holland heeft voor de hele provincie bepaald wat de beste plaatsen zijn om grote rendabele windmolens geplaatst kunnen worden.

Zonnepanelen en windmolens samen kunnen het energieprobleem niet oplossen.
Er blijven de komende jaren elektriciteitscentrales en niet te vergeten gas nodig.
En hoe graag we het ook zouden willen voor de meeste mensen kan ook de gasmeter nog niet de deur uit. In de komende jaren zal er hard gewerkt moeten worden aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.
Maar ook op dit vlak is er erg veel ontwikkeld, er zijn warmtepompen, HR++ CV installaties, hele goede glasisolatie A+++, sedum dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie.
Dit is ook toepasbaar in bestaande huizen en eigenlijk is hier nog de meeste winst te behalen!
Wanneer u uw energieverbruik goed heeft geïnventariseerd kan een gespecialiseerde installateur uw adviseren wat de beste manier is om uw energiekosten, en dus uw CO2  uitstoot te verminderen.

In het, door de gemeenteraad vastgestelde duurzaamheidsagenda, staat o.a. te lezen:
• In 2025 is het vastgoed van de gemeente Kaag en Braassem ENERGIENEUTRAAL!
• In 2040 is de gemeente Kaag en Braassem ENERGIENEUTRAAL!
Het totale plan is te downloaden op de site van gemeente Kaag en Braassem.
Er is nog veel te doen voor dit kan worden bereikt, maar met inzet van alle inwoners moet dat kunnen.
Energiecoaches:
Het “Duurzaamheidplatform” wil ook onafhankelijke energiecoaches werven en opleiden.
Heeft u hart voor het milieu en wilt u anderen daarmee helpen, geeft u dan op als vrijwilliger bij het duurzaamheidplatform via kbduurzaam@gmail.com   
In de toekomst moet het dan mogelijk zijn onze gemeentegenoten kosteloos te informeren over duurzaam gebruik van energie.


Het SEDUM heeft een zon-warmte isolerend effect waardoor het binnenshuis in de zomer koeler blijft. Door de verdamping hebben groendaken een gunstig effect op de omgevingstemperatuur. Met een SEDUM dak kan de koellast van het gebouw sterk afnemen en helpt zo mee aan een energiereductie per m². In de winter heeft het een isolerende werking met minder stookkosten tot gevolg als tussen het SEDUM pakket en het dakvlak een PCM worteldoek wordt geplaatst. PCM is een materiaal gebonden zoutsubstantie of was-substantie, welke energie kan opslaan. Zie PCM elders op onze website. Daardoor wordt in de winter 7 tot 9 graden temperatuurverschil gecreëerd, waardoor warmte uittreding in de winter wordt vertraagt of wordt vastgehouden. PCM werkt in de zomer net andersom. Het helpt samen met het SEDUM dak dat het dakisolatiepakket niet onnodig wordt opgewarmd. In de zomer is het dan weer frisser en aangenamer doordat de oppervlaktetemperatuur van het dak minder hoog oploopt dan bij een plat dak.

Dit effect is vergelijkbaar met een kerk of grot. De zon moet een grotere massa aanwarmen. Uit het groen dak of sedum verdampt water wat weer een verkoelend effect heeft op de dakbedekking.
De temperatuur in de onderliggende ruimten wordt constanter.
In het vakjargon heet dit: thermische verzwaren. Dit effect wordt sterker bij toenemende dikte van het SEDUM in combinatie met PCM worteldoek. Sedum daken in combinatie met PCM worteldoek kan een investering in een Airco voorkomen en is de meest natuurlijke manier de onderliggende ruimte te climatiseren zonder energie kosten.


Sedum draagt bij aan de Biodiversiteit en geeft insecten en vlinders meer kans op overleven.

Er zijn veel soorten groene daken. Grassen en bloem voerende en vetplant achtige, kunnen de 5e gevel prachtig verfraaien en bijvoorbeeld het schuur dak of keuken uitbouw een onderdeel laten zijn van de tuin.

Duurzaamheidsplatform Tip:

Aerthkweek heeft een slimme vinding gedaan door een groen pakket te leveren in kurken bakjes in de maatvoering 60 x 40 cm. welke je vlot zelf je dak kan bedekken/ beleggen met sedum.

Aerthkweek transport en montage bakje als doe het zelf pakket.

LED in de kerstboom
Bureau POSAD presenteerde het rapport dat zij maakten in opdracht van Holland Rijnland. In het rapport worden de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie binnen Holland Rijnland en de rol van de gemeente Kaag en Braassem hierin benoemd. Mogelijkheden te over maar de benadering moet anders volgens POSAD.  Wethouder Yvonne Peters sluit daar bij aan en benadrukte de nut en noodzaak van het besparen op energie enerzijds en het nemen van duurzame maatregelen anderzijds. “Het effect van zuiniger omgaan met energie moet je niet onderschatten. Alle energie die we besparen hoeven we tenslotte ook niet duurzaam op te wekken. Met een paar windmolens en zonnepanelen halen we het niet.” Er zijn verschillende stimuleringsregelingen voor inwoners via het Duurzaam Bouwloket. “Je kunt ook nu al beginnen met kleine stapjes zoals LED-lampen in de kerstboom.” Zie ook de presentatie Energie Kaag en Braassem (Pdf).

Duurzaamheidsplatform
Met behulp een duurzaamheidsagenda en -platform stimuleert de gemeente op lokaal niveau duurzame maatregelen. “We zetten in op een duurzamere gemeente door mensen te informeren maar ook door lokale initiatieven te ondersteunen en regeling als de duurzaamheidslening te promoten,” lichtte Cora Gijswijt, voorzitter van het platform, toe. Het duurzaamheidsplatform bestaat uit gedreven en actieve inwoners en vormt een denktank voor mogelijkheden voor een energieneutrale gemeente in 2040.

Bron: Gemeente Kaag en Braassem

Op basis van de woningwet 2015 maken gemeenten, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen zogenoemde prestatieafspraken. Hierin leggen de partijen vast wat de woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen in redelijkheid bijdragen aan de realisatie van het (woon)beleid in de gemeente. Samen is gekozen voor het opstellen van een raamwerkovereenkomst voor 4 jaar met specifieke prestatieafspraken voor 2017. Er zijn afspraken gemaakt op terreinen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschikte sociale huurwoningen, maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en wonen & zorg.

Samen sterk

In het voortraject heeft iedere partij voorstellen gedaan voor te realiseren prestaties. Zowel de huurdersorganisaties, de gemeente als de corporaties hebben vervolgens gekozen voor het gezamenlijk belang in plaats van het eigen belang. Over de volkshuisvestelijke opgaven in Kaag en Braassem konden de partijen elkaar snel vinden. Thema's als duurzaamheid en betaalbaarheid leverden discussies op, maar de verschillen konden beslecht worden. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat extra investeren in duurzaamheid een must is voor de komende periode. Daar zijn de ambities ook naar geformuleerd. Niet alleen in financiële zin door de corporaties maar ook wat betreft investeren in het delen van kennis en werken aan bewustwording. De huurdersbelangenorganisaties gaan bijvoorbeeld voorlichting organiseren voor de huurders over duurzaamheidsmaatregelen in de woning. Dit doen zij samen met de gemeente.

Ambitieuze afspraken
Partijen spraken onder meer het volgende af:

Dat de corporaties samen in de komende vijf jaar 10 miljoen euro investeren in het verduurzamen van hun woningen.
Dat er de komende jaren 213 nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd gaan worden in de gemeente.
Dat de corporaties zorgen voor het huisvesten van statushouders.
Dat 70% van de woningen die vrijkomen opnieuw verhuurd worden tegen een huurprijs onder de aftoppingsgrens (momenteel € 628-).
Dat verhuur van nieuw gebouwde sociale huurwoningen bij voorrang gebeurt aan mensen die een sociale huurwoning in de gemeente achterlaten (doorstroming).
Dat er drie wijkschouwen georganiseerd worden.
Dat partijen gaan proberen om huisuitzettingen te voorkomen door snel te signaleren dat er problemen zijn en oplossingen te zoeken bij huurachterstand en
schuldenproblematiek.
Dat partijen woonfraude aan gaan pakken.
Dat partijen regelmatig onafhankelijk marktonderzoek naar de woningbehoefte en het woonaanbod uit laten voeren.

De nieuwe route is verankerd in de software van de toestellen van KLM en partnermaatschappijen. ,,Piloten hebben geen andere mogelijkheid dan de ruimere bocht’’, stelt Johan Weggeman van de Omgevingsraad Schiphol. ,,Hier zijn deze vliegtuigen 35 procent van het totaal.’’
Inwoners van Leimuiden wisten in 2009 niet wat hen overkwam. Opeens kwamen er erg veel vliegtuigen over. Naar aanleiding hiervan werd Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord opgericht. Na onderzoek bleek dat door klachten uit Rijsenhout een proef was begonnen, waardoor inwoners van dat dorp minder last van herrie hadden. Dat ging ten koste van Leimuiden.
Blij
'We zijn hartstikke blij dat er na zoveel jaren iets gebeurt’, zegt Rob Loekenbach van de werkgroep. ,,We hebben er goede hoop op dat deze ruimere bocht een behoorlijke vermindering teweeg zal brengen. De praktijk moet uitwijzen hoe groot het verschil is.’’
Waar Leimuiden in 2009 werd verrast, zitten nu alle omliggende gemeenten aan tafel bij de Omgevingsraad Schiphol, die dit experiment op poten heeft gezet. ,,Voor ons is deze route niet de meest optimale’’, zegt Loekenbach. ,,Dit is een compromis.’’
De Omgevingsraad Schiphol laveert tussen de verschillende belangen. ,,De bocht is in het verleden inderdaad verlegd richting Leimuiden’’, zegt Weggeman. ,,Je ziet dat het een soort evenwichtskunst is om de optimale route te vinden tussen woongebieden. Die lijken we nu op papier gevonden te hebben.’’
Vinger aan de pols
Hij benadrukt dat de omgevingsraad, gemeenten en belangengroepen vanaf 5 januari een vinger aan de pols houden. Dat slechts 35 procent van de vliegtuigen de bocht ruimer neemt, is volgens Weggeman bewust. ,,Dat is op verzoek van Rijsenhout en Kudelstaart. Daar willen ze rustig beginnen.’’
In het voorjaar ligt de Kaagbaan er twee maanden uit, waardoor Leimuiden weinig last zal hebben van vliegtuigherrie. In het najaar van 2017 worden de uitkomsten van het experiment bekeken.

Bron:Leidsch Dagblad/Annelies Karman
Foto ANP/Peter Baker


Op verschillende plaatsen van onze website gebruiken wij cookies.
Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.
De cookies dienen ter verbetering van onze diensten en het gebruik van bepaalde features. Cookies bijvoorbeeld ook gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.
Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.
U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.
2. Informatierechten
Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mee, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen.
3. Veiligheid
Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.
4. Vragen?
Wanneer u verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens heeft, gelieve een mailbericht te sturen naar info@duurzaamheidsplatformkaagenbraassem.nl
info@duurzaamheidsplatformkaagenbraassem.nl
kbduurzaam@gmail.com
Terug naar de inhoud